Studio Florián


Marek Růžička | Medialab Brno

Marek Růžička | Medialab Brno


Mediální laboratoř Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně představuje místo tvůrčí výzkumné práce, prostor pro setkání odborníků z různých odvětví / média, sociologie, psychologie, umění, počítačové periferie, hardware…/ a zároveň platformu prezentací mediálních projektů. Univerzita se zde otevírá široké veřejnosti, reprezentuje sebe a svoji práci. Laboratoř je umístěna do nově vznikajícího kampusu v Brně Bohunicích. Během dne je zapojena do vzdělávajícího a výzkumného procesu školy, od pozdního odpoledne do nočních hodin a během víkendů přitahuje návštěvníky expozice a projekčního sálu. Média a informační technologie, jejich vznik, vývoj i zánik, úzce souvisí s přenosem informací. Jde o velmi živoucí a rychle se měnící svět, ve kterém se informace / memy / rodí, bojují o přežití i zanikají. Ty úspěšné / užitečné či zajímavé / se šíří a „infikují“ další média a lidské nositele. Neúspěšné upadají v zapomnění. Platí zde podobná pravidla jako v živém ekosystému. Toto vnímání bylo inspirací při vývoji projektu. Byl použit genetický algoritmus, který vždy ze dvou rodičovských objektů vytvořil, při určité míře mutace, deset různých potomků. Podle zadaných parametrů byly vybráni dva noví „rodiče“ a proces opakován po několik generací. Jde o postup, který by se pro architekta v budoucnu mohl stát velmi efektivním. Software je použit nejen pro technickou realizaci projektu, ale stává se samostatným nástrojem už ve fázi návrhu. Architekt stále vytváří základní myšlenky a ovlivňuje design pomocí parametrů, které do systému vkládá. Finální výsledek však může být pro něj samého nečekaný a zajímavý. Konstrukce je koncipována jako samonosná skořepina ze sendvičových panelů. Panely obvodového pláště jsou různých rozměrů a jejich výroba předpokládá použití automatizovaných CAD/CAM technologií. Nosné ocelové desky budou na základě dat z počítače vyřezány laserem. Ve studii jsou uvažována vakuová skla, která mají vynikající tepelněizolační vlastnosti. Předpokládá se užití reflexní fólie, redukující přístup světla a tepla. Kruhové rámy jsou uvažovány z plastů vyztužených skelnými vlákny. Tento materiál má stejnou tepelnou roztažnost jako sklo, výhodné hodnoty tepelné vodivosti a oproti kovům ho lze tvarovat při nižších teplotách. Větrání je řešeno vysouváním kulatých čoček v ploše oken / automatizováno nebo dálkově ovládáno /. V interiéru je povrch z akustických důvodů doplněn perforovanou kovovou vrstvou. / » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture – Marek Růžička: Mediální Laboratoř v Brně, str. 60-61. Časopis STAVBA 2/2006, ISSN 1210-9568 / »»

The Media Laboratory at the Masaryk University′s Faculty of Social Studies in Brno is intended as a place for creative research work, somewhere where experts in various fields / media, sociology, psychology, art, computer peripherals, hardware…/ can meet, and a venue to present media projects for visitors from outside. Here the university is open to the general public, and can present itself and its work. The laboratory is located in a new campus being developed in the Bohunice district of Brno. Media and information technology, its inception, development and demise, is closely related to the transfer of information. It is very much a living and rapidly changing world, in which information / memes / i sborn, fights for survival, and may also die. Successful / useful or interesting / information is disseminated and „infects“ other media and human carriers. Unsuccessful information is forgotten. The rules that apply here are similar to those in the living ecosystem. That perception was the inspiration for the development of the project. A genetic algorithm was used that creates ten different offspring from two parent objects. Two new „parents“ were selected according to the parametres defined, and the process was repeated for several generations. Software is used not only for the technical implementation of the project, but has bečíme an independent tool in the design phase.
The construction is conceived as a self-supporting shell made of sandwich panels. The panels on the enclosing shell are of variuos dimensions, and their manufacture requires the use of automated CAD/CAM technology. The load-bearing steel plates will be cut by laser, using data from a computer. The study envisages the use of evacuated glass, which has excellent thermal insulation properties. It also envisages the use of reflective foils, reducing incoming light and heat. The round frames are made of plastic reinforced with glass fibres. Ventilation is by means of sliding round lenses in the windows / automatic or remote controlled /. For acoustic reasons, the surface of the interior has a layer of perforated metal. / » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture – Marek Růžička: Mediální Laboratoř v Brně, p. 60-61. The magazine STAVBA 2/2006, ISSN 1210-9568 / »»
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno
Marek Růžička | Medialab Brno