Studio Florián


Jakub Jenšovský | Occupying and Connecting

Jakub Jenšovský | Occupying and Connecting


OCCUPYING AND CONNECTING
ANALÝZA DLE OTTO FREIE


ÚVOD

SYSTÉM MĚST, SÍDLIŠŤ A DOPRAVY SE NEUSTÁLE MĚNÍ, VYVÍJÍ A V ZÁSADĚ JEJ NELZE DOPŘEDU NAPLÁNOVAT. TENTO SYSTÉM OVLIVŇUJÍ A Z VELKÉ ČÁSTI NARUŠUJÍ PRÁVA NA VLASTNICTVÍ POZEMKŮ, MAJETKU, STAVEBNÍ PŘEDPISY, PROJEKTOVÉ PLÁNY A POLITICKÉ ZÁSAHY. TYTO FAKTORY A POŽADAVKY, KTERÉ SE NA OSÍDLOVÁNÍ KLADOU, MAJÍ VLIV NA SMYSLUPLNÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ ZEMSKÉHO POVRCHU. TO SE STÁVÁ STÁLE OBTÍŽNĚJŠÍ, I KDYŽ MODERNÍ TECHNIKA A FLEXIBILNÍ MODELY PLÁNOVÁNÍ MOHOU PŘISPĚT K LEPŠÍMU ZPŮSOBU PROJEKTOVÁNÍ A VÝVOJE MĚST.

NA ROZDÍL OD ROSTLIN, KTERÉ JSOU UKOTVENY NA JEDNOM MÍSTĚ NA POVRCHU ZEMĚ, MAJÍ ZVÍŘATA A LIDÉ MOBILNÍ ÚZEMÍ A TÁBORY, KTERÉ SE USTALUJÍ AŽ S ROSTOUCÍ HUSTOTOU OSÍDLENÍ.

LIDSKÁ OSÍDLENÍ JSOU ŽIVÉ ORGANISMY, ALE ZÁROVEŇ NEJSOU DĚDIČNĚ ZAKOTVENA VE SVÉ FORMĚ, JAKO NAPŘÍKLAD MOŘSKÉ KORÁLY, HOUBY NEBO VČELÍ ÚLY. ČASTO ROSTOU A SOUČASNĚ SE ZMENŠUJÍ. JEJICH FORMU TÉMĚŘ NIKDY NEMŮŽEME NAZVAT CHAOTICKOU.

TYTO SAMOSTATNĚ SE VYTVÁŘEJÍCÍ PROCESY VEDOU V PRŮBĚHU ČASU K ÚŽASNÉ GENETICKÉ OPTIMALIZACI. PROCESY ZMĚN SE V POSLEDNÍ DOBĚ ZRYCHLILY NATOLIK, ŽE STAČILY PŘEDSTIHNOUT STÁVAJÍCÍ TEORIE PLÁNOVÁNÍ MĚST. TATO VYSOKÁ ÚČINNOST SEBEVYTVÁŘENÍ, JINÝMI SLOVY NEPLÁNOVANÉ OSÍDLOVÁNÍ, JE DNES Z HLEDISKA ENERGIE A BIOLOGIE ZCELA DOSAŽITELNÁ A NAPOMÁHÁ K EKOLOGICKY A ESTETICKY SMYSLUPLNÝM ŘEŠENÍM V OBLASTI VÝSTAVBY MĚST A SYSTÉMU DOPRAVY.

OTTO FREI JE JEDNÍM Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ARCHITEKTONICKÝCH VIZIONÁŘŮ DVACÁTÉHO STOLETÍ. MNOHÉ Z JEHO STAVEB, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD NĚMECKÝ PAVILÓN SVĚTOVÉ VÝSTAVY V MONTREALU V ROCE 1967, STŘECHY OLYMPIJSKÉHO AREÁLU V MNICHOVĚ NEBO PROJEKT S CHRISTOPHEM INGENHOVENEM K VÝSTAVBĚ NOVÉHO HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ VE STUTTGARTU NEVZNIKALY POUZE PO VZORU TRADIC VELKÝCH STAVITELŮ MINULÉHO STOLETÍ JAKO FELIX CANDELA NEBO PIER LUIGI NERVI, ALE PŘESAHOVALY VYSOKO NAD RÁMEC POUHÉ KONSTRUKCE.

OTTO FREI JE TECHNIK, UMĚLEC A FILOSOF V JEDNOM, JEHO HLAVNÍM ZÁJMEM JE VNESENÍ PŘÍRODNÍ SLOŽKY DO ARCHITEKTURY.APLIKACE PRINCIPŮ NA KONKRÉTNÍ MÍSTO

PRINCIPY A MYŠLENKY PREZENTOVANÉ V PUBLIKACI “OCCUPYING AND CONNECTING” SE AUTOR TÉTO PRÁCE POKOUŠÍ ANALYZOVAT NA JEDNOZNAČNĚ ZADANÉ PARCELE SOUČASNÉHO MĚSTA.

ZVOLENÁ LOKALITA SE NACHÁZÍ V CENTRU MĚSTA PLZNĚ PŘÍMO U PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY RADBUZY, NA DRUHÉM BŘEHU ŘEKY SE JIŽ OBJEVUJE HISTORICKÉ JÁDRO CELÉHO MĚSTA. TÉMĚŘ TŘETINU Z VYBRANÝCH POZEMKŮ V SOUČASNOSTI ZAUJÍMÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU, O KTERÉ SE V BUDOUCNOSTI UVAŽUJE JAKO O STAVBĚ URČENÉ K DEMOLICI. NA MÍSTĚ TEDY MŮŽE VZNIKNOUT MÍSTO HLAVNÍHO ROZVOJE MĚSTA A TAKÉ VELMI LUKRATIVNÍ MÍSTO PRO INVESTORY. JE TEDY OTÁZKOU, JAK TOTO MÍSTO VHODNĚ VYUŽÍT PRO KLADNÝ CELOSLOPEČENSKÝ VÝVOJ.


MĚSTO PLZEŇ

PLZEŇ JE STATUTÁRNÍ MĚSTO NA ZÁPADĚ ČECH A METROPOLE PLZEŇSKÉHO KRAJE. LEŽÍ NA SOUTOKU ŘEK MŽE, RADBUZA, ÚHLAVA A ÚSLAVA, Z NICHŽ VZNIKÁ ŘEKA BEROUNKA. MÁ PŘES 170 TISÍC OBYVATEL A JE TAK ČTVRTÝM NEJVĚTŠÍM MĚSTEM V REPUBLICE A DRUHÝM NEJVĚTŠÍM V ČECHÁCH.

PLZEŇ JE ZNÁMÁ JAKO PRŮMYSLOVÉ MĚSTO A PIVOVARNICKÉ MĚSTO. V ROZSÁHLÝCH TOVÁRNÍCH HALÁCH BÝVALÉ ŠKODOVKY SE VYRÁBĚJÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A PRŮMYSLOVÉ STROJE, NA DRUHÉ STRANĚ KRAJSKÉ METROPOLE SE PAK VAŘÍ ZNÁMÁ PIVA PRAZDROJ A GAMBRINUS. SPODNĚ KVAŠENÝ SVĚTLÝ LEŽÁK SE CELOSVĚTOVĚ OZNAČUJE JAKO PILSNER NEBO PILS PODLE NĚMECKÉHO JMÉNA MĚSTA PILSEN. PLZEŇ MÁ PODSTATNÝ KULTURNÍ VÝZNAM. NACHÁZEJÍ SE TU POČETNÉ KULTURNÍ DOMY A DIVADLA, BUDOVANÁ JEŠTĚ V ČASECH RAKOUSKO-UHERSKA. VE MĚSTĚ SÍDLÍ TAKÉ BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ DIECÉZE. ŠKOLSTVÍ PAK ZASTUPUJÍ RŮZNÉ STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY, MEZI KTERÉ PATŘÍ NAPŘÍKLAD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA.

SOUČASNÉ HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA MÁ PRAVIDELNOU SÍŤ ULIC S OBDÉLNÍKOVÝM NÁMĚSTÍM REPUBLIKY UPROSTŘED (139 x 193 m), JEMUŽ VÉVODÍ KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE, BUDOVANÁ OD ROKU 1290.I. PRŮBĚH OSAZOVÁNÍ

OSAZOVÁNÍ BODŮ, LINIÍ, POVRCHŮ A PROSTORU

BODOVÉ OSAZOVÁNÍ

JAKO OSAZOVÁNÍ BODŮ MŮŽEME VNÍMAT NAPŘÍKLAD VOLNĚ ROSTOUCÍ STROMY NEBO VĚŽE. TYTO STATICKÉ OBJEKTY SE NACHÁZEJÍ V URČITÉ POLOZE - BODU, V URČITÉ VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH STAVEB. DOČASNÝM BODEM BY BYL NAPŘÍKLAD PTÁK NA STŘEŠE DOMU. TEN OSAZUJE BOD JEN PO URČITOU DOBU DŘÍVE, NEŽ OPĚT VZLÉTNE. OSAZOVÁNÍ URČITÝCH BODŮ MŮŽE TAKÉ ZNAČIT DISTANCOVÁNÍ.

LINEÁRNÍ OSAZOVÁNÍ

OSAZOVÁNÍ V LINII MŮŽE ZNAČIT NAPŘÍKLAD ŘADA PTÁKŮ SEDÍCÍCH NA DRÁTU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ. I KDYŽ SEDÍ TĚSNĚ U SEBE, PROSTOR MEZI NIMI JE DOSTATEČNÝ K TOMU, ABY MOHLI KDYKOLIV OKAMŽITĚ VZLÉTNOUT. DALŠÍM PŘÍKLADEM LINEÁRNÍHO OSAZOVÁNÍ JSOU KAPKY TEKUTÉHO LEPIDLA NEBO ROSA DOPADAJÍCÍ NA NITKY PAVUČIN, KTERÁ SVÝM ROZVRSTVENÍM PŘIPOMÍNÁ PERLOVÝ NÁHRDELNÍK. DALŠÍM SYSTÉMEM BY MOHLO BÝT LINEÁRNÍ ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÝCH PLOCH - POLÍ A SPOUSTA DALŠÍCH.

POVRCHOVÉ OSAZOVÁNÍ

POVRCHOVÝM OSAZOVÁNÍM JSOU NAPŘÍKLAD STROMY V LESE, TRÁVNÍK A ROSTLINY VYTVÁŘEJÍCÍ HUSTÝ POROST, BUNĚČNÝ SYSTÉM A POVRCH TENKÝCH BLAN ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN, DLAŽEBNÍ KOSTKY V ULICÍCH A CESTÁCH, DROBNÉ KRYSTALKY VE SMIRKOVÉM PAPÍRU, SYSTÉM ROZMÍSTĚNÍ HNÍZDÍCÍCH RACKŮ, KTERÉ MŮŽE PŘIPOMÍNAT NAPŘÍKLAD ZPŮSOB, JAKÝM SE SHLUKUJÍ LIDÉ NA PLÁŽÍCH A KOUPALIŠTÍCH.

PROSTOROVÉ OSAZOVÁNÍ

JE MNOHO NÁZORNÝCH PŘÍKLADŮ OSAZOVÁNÍ VOLNÉHO PROSTORU - NAPŘÍKLAD VESMÍRNÁ SOUHVĚZDÍ, HEJNA PTÁKŮ A RYB, KAPIČKY VODY NASHROMÁŽDĚNÉ V MRACÍCH, MOLEKULY AROMATICKÝCH SUBSTANCÍ VE VZDUCHU, KRYSTALICKÉ MOLEKULY NEBO ZRNKA PÍSKU NA PÍSEČNÉ HROMADĚ.II. PROPOJOVÁNÍ

SYSTÉM CEST

PŘEDSTAVTE SI VYMEZENÝ PROSTOR, KTERÝ JE OSAZEN. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÝM ZPŮSOBEM K OSAZENÍ DOŠLO, JESTLI JSOU BODY OSAZENY NÁHODNĚ, VE VĚTŠÍ NEBO KRATŠÍ VZDÁLENOSTI OD SEBE .
SPOJENÍM TĚCHTO BODŮ PŘÍMÝMI LINIEMI ZÍSKÁME SÍŤ CEST.
TÍMTO TYPEM PROPOJENÍ, TEDY TOU NEJRATŠÍ VZDÁLENOSTÍ, VZNIKÁ “MINIMÁLNÍ SYSTÉM CEST”.
MINIMALIZOVÁNÍ (VE SMYSLU ENERGIE) ZNAMENÁ NEPATRNÝ ODKLON OD SMĚRU A SPADÁ NĚKAM MEZI PŘÍMÝ A MINIMÁLNÍ SYSTÉM CEST.
NEOBVYKLÝM PŘÍKLADEM JE ROZMNOŽOVÁNÍ A ROZPÍNÁNÍ SÍTĚ. TA JE VYTVÁŘENA SOUVISLÝM PROPOJOVÁNÍM BODŮ A NOVÉ BODY JSOU ZÁROVEŇ SPOJOVÁNY NEJKRATŠÍ MOŽNOU CESTOU. CESTY NEJSOU VŽDY SPOJOVÁNY JEN OSAZOVANÝMI BODY, ALE TAKÉ VYTVÁŘÍ NOVÉ OKUPACE, ZVLÁŠTĚ POTÉ V MÍSTĚ KŘIŽOVATEK.

SÍTĚ

NEJPRVE BYLY PŘEDSTAVENY PŘÍKLADY OSAZOVÁNÍ LINIÍ, POVRCHŮ A PROSTORŮ ZVÍŘATY, LIDMI A KRYSTALICKÝMI ČI JINÝMI OBJEKTY. TYTO ŽIVÉ I NEŽIVÉ OBJEKTY JE MOŽNÉ SPOJOVAT NEJRŮZNĚJŠÍMI ZPŮSOBY. TO PLATÍ ZVLÁŠTĚ V PŘÍPADĚ OSAZOVÁNÍ POVRCHŮ ŽIVÝMI ORGANISMY, KTERÉ SPOLU MAJÍ POTŘEBU KOMUNIKOVAT, BA DOKONCE KOMUNIKOVAT MUSÍ K TOMU, ABY PŘEŽILI.

OKUPOVANÉ OBLASTI JSOU SPOJOVÁNY PŘEPRAVNÍMI CESTAMI. TYTO CESTY, ALE ANI SPOJOVANÉ OBJEKTY VŠAK NEMUSÍ BÝT MATERIÁLNÍHO CHARAKTERU. ČASTO JSOU TO JEN DOČASNÉ FRAGMENTY.

ZVÍŘATA I LIDÉ MIGRUJÍ VE SKUPINÁCH NEBO SAMOSTATNĚ. JEN MÁLOKDY VŠAK JEJICH MIGRACE ZA SEBOU ZANECHÁ NĚJAKOU STOPU. STOPY VĚTŠINOU ZMIZÍ, I KDYŽ SE TAK NEDĚJE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ. I BEZ TRVALÝCH STOP ALE DOCHÁZÍ K VYTVÁŘENÍ SYSTÉMU CEST, KTERÉ JSOU POZDĚJI OPAKOVANĚ VYUŽÍVANÉ. VYTVÁŘENÍ CEST VZNIKÁ OBVYKLE TAM, KDE JSOU PODMÍNKY PRO MIGRACI PŘÍZNIVĚJŠÍ. VZNIKAJÍ NEJČASTĚJI V LINIÍCH PODÉL ŘEK, POBŘEŽÍ, HOR NEBO KRUHOVÝCH OBJEKTŮ JAKO JSOU JEZERA NEBO HORSKÉ VRCHOLY.

VLIVEM OPAKOVANÉHO VYUŽÍVÁNÍ SE TRASY CEST VRÝVAJÍ DO POVRCHU ZEMĚ A ZAČÍNAJÍ BÝT OKUPOVÁNY. K OKUPOVÁNÍ DOCHÁZÍ ZEJMÉNA V OBLASTECH KŘIŽOVATEK, KDE DOCHÁZÍ K PROTNUTÍ DVOU ČI VÍCE LINIÍ CEST. SYSTÉMY CEST PROTO NEJEN SPOJUJÍ ŽIVÉ A NEŽIVÉ OBJEKTY, ALE TAKÉ SE STÁVAJÍ JAKOUSI SÍTÍ, KTERÁ K INTEGRACI BODŮ PŘÍMO PODNĚCUJE.

PUZZLE

ZPŮSOBY INSPIRACE VYUŽÍVANÉ NEJEN ARCHITEKTY A STAVEBNÍMI INŽENÝRY, ALE TAKÉ ZOOLOGY, PRACOVNÍKY VE VÝZKUMU PSYCHOLOGIE A VÝVOJÁŘI. V TOMTO SYSTÉMU CEST A SÍTÍ NELZE VŽDY JEDNOZNĚČNĚ URČIT, CO BYLO PŮVODNÍM PŘEDMĚTEM INSPIRACE, ALE TÉMĚŘ VŽDY PŘEJÍMÁ VLASTNOSTI PŘÍRODNIN A MATERIÁLŮ NEBO VYCHÁZÍ Z JINÝCH PRINCIPŮ NALEZENÝCH V PŘÍRODĚ. MŮŽE TO BÝT NAPŘÍKLAD DRCENÁ HLÍNA, MINERÁLY, SHLUK MÝDLOVÝCH BUBLIN, STÁDA ZVÍŘAT A SYSTÉM JEJICH CEST, STRUKTURA LISTŮ A POVRCH ROSTLIN, PROUDY ŘEK A POTOKŮ, ALE TAKÉ LIDSKÁ OSÍDLENÍ.

KAŇKY, SKVRNY A POVRCH OSAZOVÁNÍ

POVRCHY MOHOU BÝT OKUPOVÁNY PŘIROZENÝMI (FYZICKÝMI) NEBO ČLOVĚKEM UMĚLE VYTVOŘENÝMI PROCESY. MŮŽEME SI NAPŘÍKLAD VŠIMNOUT STRUKTURY MĚST, KTERÁ SE ROZPÍNAJÍ STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO INKOUSTOVÉ KAŇKY.
Jakub Jenšovský | Occupying and Connecting
Jakub Jenšovský | Occupying and Connecting
Jakub Jenšovský | Occupying and Connecting