Studio Florián


Jan Vaněk | PRINTED CITY

Jan Vaněk | PRINTED CITY


?_!

?_!

Projekt se zabývá dnešním způsobem plánování měst a jeho možnou alternativou. Snaží se hledat východisko v řízení urbanizovaného území ve výpočetní technologii – programu, který bude pracovat s vstupními daty uživatelů a tak vytvářet podobu města. K možnosti přetvářet podobu města v reálném čase a s nízkou ekonomickou a energetickou náročností je třeba nová technologie. Autor nachází tuto technologii v 3D tisku, neboli aditivní metodě stavby. Projekt je prezentován pomocí vzorové části programu, který tvoří segment imaginárního města. Toto město je následně „tištěno“ v měřítku modelu na experimentální 3D tiskárně Golem, která je za tímto účelem vyvinuta.

_FÁZE 1_PROČ
Podkladem jsou jednotlivé problémy dnešních měst
Přelidněnost, energetická náročnost a hlavně odpad a nakládání s ním, recyklace materiálu a budov a energetická náročnost stavebnictví
Plánování měst musí hledat východisko z této situace a tento projekt ho nachází v evoluci. Města se stávají stále více komplikovanější díky větší provázanosti s celým světem a zároveň díky velkému nárůstu počtu obyvatel.
Lidský faktor v plánování měst však takovéto objemy dat nedokáže dobře zpracovat. Evoluce by tedy měla přinést nový způsob tvorby měst, tedy PROGRAM
_FÁZE 2_JAK
Program je založen na práci s daty podobně jako je dnešní praxe plánování měst. Evolucí je však možnost získávat stále nová a aktuální data díky síti internetu a dalším nástrojům přístupným právě díky globálnímu propojení světa.
Program je schopen v reálném čase zpracovat dostatečné množství dat aby mohl najít opravdu demokraticky správné řešení.
Program své řešení může měnit v reálném čase a tak se nestane z dobrého řešení špatné zastaráním
Program nesmí měnit život většiny, může však změnit život menšiny ve prospěch většiny
Program není zázračným řešením všech problémů, slouží pouze k lepší interpretaci potřeb obyvatel města a jejich harmonizaci v rámci globálního světa.
_FÁZE 3_TISK
Promítnutí výsledku programu do reálného světa nemůže být provedeno pomocí dnešního stavebnictví
Je nalezena nová technologie schopná této rychlé proměny a následné adaptace města dle programu.
Aditivní stavba objektu – neboli 3D tisk je schopen produkovat objekty s velice nízkou energetickou a ekonomickou náročností. Dokáže plně recyklovat svůj stavební materiál. Adaptace objektu probíhá
Jan Vaněk | PRINTED CITY
Jan Vaněk | PRINTED CITY
Jan Vaněk | PRINTED CITY
Jan Vaněk | PRINTED CITY