Studio Florián


Pavel Purnoch | fa pavilion SIC

Pavel Purnoch | fa pavilion SIC


MOTIVACE Motivací pro vytvoření semestrálního projektu v ateliéru byla touha skutečně návrh realizovat v měřítku 1:1 (realizovat = provést, uskutečnit, prodat, zpeněžit). V průběhu semestru a vlivem vývoje návrhu se bohužel ukázalo, že ve stávajících podmínkách nelze na tento cíl dosáhnout. Výsledkem snahy se stala instalace modelu v měřítku 1:1000. Návrh se také snaží poukázat na současný trend v architektuře a stavitelství. Hodnota architektury spočívá ve snaze o dokonalou funkčnost. Vytrácí se touha po kráse, minimálně mluvit o ní se stává neslušným, stejně jako vliv architektury na psychiku člověka. Funkčnost je nezbytná, ovšem jisté “nedokonalosti” mohou mít pozitivní vliv na způsob užívání, na pozitivní pocity, a díky tomu tyto nedokonalosti promíjíme. Proto je mým cílem návrh objektu bez jakékoliv náplně a funkce. INSPIRACE Inspirací se stala každoroční instalace letního pavilonu na prestižních architektonických školách AA v Londýně a ETH Zurich. Jedná se o výzkumné ateliéry, které zkoumají nové přístupy navrhování. V roce 2011 vyšla kniha dokumentující šestiletou práci studentů na těchto pavilonech. Touhou projektu bylo zařazení se mezi tyto architektonické školy a vytvoření českého ekvivalentu. Citace z úvodu knihy: “.. architektura z historie znamená skoky do neznáma, epizody záměrného experimentování a objevování částečně či zcela náhodných forem. Tato skutečnost je v rozporu s tím, jak architekti - včetně historiků, teoretiků a mnoha architektonických učitelů - obvykle zobrazují náš obor. ..”, “.. ve skutečnosti se architekti také zdají být nejméně schopnými, pokud jde o utváření obrazu budoucnosti..” Brett Steele Pavilon (angl. pavilion, z fr. pavillon, z lat. papilio) - volně stojící konstrukce, v blízkosti hlavní budovy, spojená s relaxací, potěšením, zábavou KONCEPT Návrh je pavilonem Fakulty Architektury ČVUT. Pavilon hlavní budovu doplňuje. Proto bylo použito stávající budovy jako počátečního vstupního parametru. Během čtení autorské zprávy mne zaujaly tyto věty: “My jsme ale samozřejmě chtěli, aby architektura nové školy byla nejlepší na světě. A tak jsme pro školu navrhli obyčejný dům.”, “Dům, který není příliš choulostivý na nepořádek..”, “Je v něčem jako ze staré školy – to proto, aby v budoucnu nezestárnul, aby byl trochu mimo čas.” Budova má pevný tvar. Má řád, má jasně danou geometrii. Pokud bylo snahou vytvořit doplnění budovy, bylo třeba přidat složku, která je buď opakem, nebo je skryta. Obojí plní CHAOS. Chaos je všeobecně ve společnosti vnímán jako opak řádu, pořádku.. Ve skutečnosti je ovšem chaos doplněním. Bylo zjištěno, že všechny systémy, struktury našeho světa, i ty nejjasněji specifikované a matematicky popsané nejjednodušším možným způsobem, obsahují prvek chaosu. Choas, jenž je neoddělitelnou součástí těchto systémů a struktur. Slovo chaos (adjektivum: chaotický) se odvozuje z řeckého χαος a typicky označuje nepředvídatelnost, neuspořádanost. V metafyzickém smyslu se jedná o opak zákona a pořádku. V astronomii se slovo chaos se také používá k popisu raných stádií vesmíru – neohraničenému prostoru a beztvaré hmotě. V matematice „chaos“ znamená neperiodické deterministické chování, které je velice citlivé na počáteční podmínky (Teorie chaosu). V řecké mytologii je Chaos (χάος) počátek a pramen všeho na světě. „První vznikl Chaos, ale po něm Země…“ Podle smyslu a významu slova je Chaos pro Hésioda prázdný prostor, v němž se může rozšiřovat vše později vzniklé. Teorie chaosu V matematice a fyzice se teorie chaosu zabývá chováním jistých nelineárních dynamických systémů, které (za jistých podmínek) vykazují jev známý jako deterministický chaos, nejvýznamněji charakterizovaný citlivostí na počáteční podmínky (viz motýlí efekt). V důsledku této citlivosti se chování těchto fyzikálních systémů, vykazujících chaos, jeví jako náhodné, i když model systému je deterministický v tom smyslu, že je dobře definovaný a neobsahuje žádné náhodné parametry. Příklady takových systémů zahrnují atmosféru, solární systém, tektoniku zemských desek, turbulenci tekutin, ekonomii, vývoj populace. Systémy, které vykazují deterministický chaos, jsou v jistém smyslu složitě uspořádané. Tím je význam slova v matematice a fyzice v jistém nesouladu s obvyklým chápáním slova chaos jako totálního nepořádku. Původ tohoto slova lze najít v řecké mytologii - viz chaos.


Pavel Purnoch | fa pavilion SIC
Pavel Purnoch | fa pavilion SIC
Pavel Purnoch | fa pavilion SIC
Pavel Purnoch | fa pavilion SIC
Pavel Purnoch | fa pavilion SIC