Studio Florián


Jana Janů | MAG_ tit

Jana Janů | MAG_ tit


OD ATOMU KE KRYSTALOVÉ STRUKTUŘE BUDOVY

Cílem projektu je pokusit se přenést vztahy uvnitř krystalu na samotnou konstrukci a vzhled budovy. Proto abychom pochopili vznik a vývoj krystalu musíme se vrátit na začátek.....15miliard let zpátky k samotnému vzniku vesmíru. Kdy byl celý vesmír zhuštěn v jednom prvotním bodu energie. Poté nastal velký třesk, který nastartoval řetězec událostí vedoucí ke vzniku. Strážením atomu začali vznikat prvky. Postupně začali prvky tvořit tělesa. První minerály se tvořili uvnitř hvězd. Horniny a minerály, které známe dnes, jsou výsledkem série procesů od doby 4,5 miliard let, kdy se začala ve Sluneční mlhovině utvářet Země.
Minerál je přírodně se vyskytující pevná látka určitého chemického složení a se zřetelnou vnitřní krystalickou strukturou. Každý minerál je charakteristický: a) chemické složení b) uspořádání atomů v mřížce. Klasifikace minerálů např.: Prvky, Sulfidy, Oxidy, Halogenidy, Silikáty, Organolity,..
Pro účel tohoto projektu jsem zvolila Magnetit = Fe3O4 = oxid železnato železitý. Který patří do třídy oxidů. Tento krystal jsem vybrala, protože jde o spojení železa a kyslíku. Železo jako převládající prvek v Zemském jádru značí jádro a oxid, který je převážně v obalu tvoří obal. Jádro přestavuje krystalickou mřížku minerálu a obal geometrické plochy, které krystal ohraničují → spojení vnější podoby s vnitřním uspořádáním.
Krystal jako základní skladební prvek je obsazen atomy a molekulami. Prostorovým řazením těchto prvků vzniká krystalová mřížka. Krystalizují v soustavách, které mají jasně zadané parametry. Magnetit krystalizuje v kubické soustavě. Ta je nejvíce symetrická a má jasné parametry. např.: a=b=c, α=β=γ=90°. Tvary krystalu magnetitu jsou hlavně OKTAEDR a TETRAEDR.
Když se aplikuje na strukturu stavby – atomy budou jako body, které vymezí v jakém prostoru se konstrukce bude nacházet. Atomy se pojí vazbami – body se spojí prvky, které tvoří základní vnitřní konstrukci stavby. Hrany krystalu vymezují krystalovou strukturu. Celý útvar je omezen plochami, které tvoří hranice struktury. Krystalická struktura může světlo jak světlo zachycovat tak odrážet. Tím může být stavba propojena s okolní krajinou. Může reagovat s okolními barvami města, vody, přírody. Tímto způsobem se výraz fasády měnit podle úhlu pohledu, ročního období, počasí i fáze dne.
Jana Janů | MAG_ tit
Jana Janů | MAG_ tit
Jana Janů | MAG_ tit
Jana Janů | MAG_ tit
Jana Janů | MAG_ tit