Studio Florián


Ladislav Farkas | Digitálne procesy

Ladislav Farkas | Digitálne procesy


PRÍRODNÉ PROCESY
V prírode fungujú prírodné vplyvy, vďaka ktorým dochádza k prírodnej samoorganizácii.
Erózia - je proces rozrušovania a odstránovania části zemského povrchu. Erózia predstavuje hlavne transport zvetraliny. Príčinou je gravitácia a pôsobenie okolitých vplyvov, ako vietor, voda, ľad a sneh. Na základe tohto rozoznávame: veternú, vodnú a ľadovcovú eróziu.
Zvetrávanie - je proces pri ktorom dochádza k rozrušovaniu pevných celkov zemského povrchu.

DIGITÁLNE PROCESY
Digitálne procesy sa neustále rastú v architektúre a pomôžu objektivizovať proces návrhu a simulovať prírodné procesy. Základom digitálnych procesov sú geogafické informačné systémy, ktoré sú mapované, tám pádom sa stanú prístupným verejnosti a môžu sa použiť pri simuláciách.

Geografické informačné systémy (GIS)
GIS je použitý na spracovanie, analýzu a na znázornenie priestorových informácií. Cieľom je efektívne analyzovať kvantitatívne a kvalitatívne priestorové súvislosti. Zdrojmi informácií môžu byť: komerčné poskytovatelia, úrady a webové služby.

Mapovanie
Mapovanie znamená prípravu a vizualizáciu vo forme čísel a graf. Mapy obsahujú spústu informácií v kompaktnom tvare, čo umožnuje čítať rýchlo. Základom môžu byť topografické, priestorové, geometrické, sociálne a štatistické údaje.

Simulácia
Simulácie slúžia na spracovanie informácií. So simulačnými postupmi môžu byť napodobnené postupy a správanie sa, ktoré sú vo väčšine prípadov dynamické. Rozlišujeme virtuálnu a fyzickú simuláciu. Obe plánovacie metody vychádzajú z faktov. Základom pre simulácie sú 3D modely. CFD simulácie využívajú miestne enviromentálne faktory (CFD Computational Fluid Dynamics - slúži na simulovanie prúdenia vzduchu).

Navrhovanie na základe pravidiel
Príroda málokedy funguje ortogonálnym systémom, napr. krídlo vážky demonštruje špecifický systém, ktorý bol objavený evolučným procesom. Digitálne plánovanie ponúka špecifické varianty riešení, ktoré vedú, k novým formám v architektúre. Parametrické metódy sú digitálnym základom. Parameter popisuje faktor, ktorý určuje sériu variácií. V digitálnych modeloch sú definované vzťahy medzi elementami a jeden parameter je závislý na druhom.

Použitie programovania v architektúre
Programy umožňujú jednoznačné rozhodnutia v prípade, keď sú presne nastavené, otvoria priestor pre variáciu a optimalizáciu. Rozdiely sú medzi skriptovaním , vytvorením menších programov a ozajstným programovaním v komplexnom programovacom jazyku, ale majú tiež vyššiu schopnosť pre ovládanie CNC strojov.

Transparentný projekt
Prvá budova, ktorej zlyhanie je dokumentované je babylonská veža - zmätok jazykov. Poukazuje na dôležitosť komunikácie v plánovaní a v realizácií. Výmena informácií musí byť priehľadná medzi zúčastnenými v projekte. To je možné len prostredníctvom spoločného jazyka, to znamená, že zainteresovaní musia použiť tie isté symboly a pravidlá.

Digitálne rozhranie
Organizácia stavebných projektov je charakteristické heterogénnim zložením účastníkov. Digitálne rozhranie slúži na komunikáciu, výmenu dát, informácií a rôznych parametrov. V takých komplexných organizačných štruktúrach, kde je nebezpečenstvo straty a skreslenia dát pri prechode od jedného projektového týmu na druhú stranu. Cieľom tejto metódy je ponuknúť klientovy zrozumiteľný a transparentný proces návrhu.

Modelovo orientovaný spôsob práce
Nielen integrácia dát ale aj komplexnosť konštrukčnej úlohy, vedie k vývoji informačnému modelu budovy (BIM). Hlavný rozdiel medzi modelovo orientovaným spôsobom práce a medzi klasickým kreslením je v špecifickej semantike. V klasickom kreslení body, čiary a texty sú interpretované užívatelom. V BIM je návrh komplexný proces pracovníkov.

Informačný systém na základe obrázkov
Návrhári a dodávatelia sú povinný pravidelne informovať klienta, pokiaľ ide o poskytnutých stavebných služieb. Tieto správy sú doplnené o digitálne fotografie. Modelovo orientovaný proces práce môže byt predľžená o dalšie digitálne procesy. Startovacím bodom je systém tzv. BIS Bau, je to objektovo orientovaný 3D model budovy. S prepojením geometrických dát s dalšimi atribútmi ako materiál, fyzické premenné, povrchové úpravy je generovaný 4D model.
Ladislav Farkas | Digitálne procesy
Ladislav Farkas | Digitálne procesy
Ladislav Farkas | Digitálne procesy
Ladislav Farkas | Digitálne procesy
Ladislav Farkas | Digitálne procesy
Ladislav Farkas | Digitálne procesy
Ladislav Farkas | Digitálne procesy