Studio Florián


Dominik Císař | Digital RococoTento projekt obsahuje pouze koncept výzdoby založenou na fraktálních procesech. Zkoumá, jak základní geometrické operace dokáží jednoduchý povrch změnit na propracovaný strukturální systém. S geometrií bylo manipulováno volně a nebyla omezena žádnou typologickou formou. Výsledkem jsou vizuálně atraktivní tvary vzhledově připomínající rokokové ornamenty.


Princip je založen na iteračním procesu. Algoritmus rozdělí základní povrch na segmenty. Pak je každý z řídících bodů povrchu posunut v rámci série vektorů. Řídící body v jejich nových pozicích tvoří povrch druhé generace. Celý proces se znovu aplikuje na tento modifikovaný povrch. Algoritmus se aktivuje znovu a znovu, dokud se nevytvoří komplexní struktura. Ačkoli je série vektorů v jednom algoritmu stejná, v každé iteraci se bod pohybuje v jiném směru. Posouvající vektory jsou ovlivněny aktuálními normálovými vektory povchu v každém z bodě. Geometrie setrvává v modulu NURBS, který nabízí neomezenou, flexibilní a přesnou manipulaci. Jediným omezením je výpočetní výkon počítače. Vygenerovaná virtuální data mohou být převedena do fyzického stavu. Data jsou zdrojem pro výrobu.

http://dominikcisar.cz/digital-rococo/
This project involves only the concept of embellishment based on fractal processes. It explores how simple geometrical operation can alter fundamental surface into elaborate structure system. The geometry was manipulated freely and was not limited by any typological form. The results are visual attractive shapes reminiscent in appearance to rococo ornaments. 


The principle is based on iteration process. An algorithm divides the initial surface into segments. Then every single control point of the surface is moved along series of vectors. Control points in their new positions form the surface of the second generation. The whole process is applied on this modified surface again. The algorithm is activated over and over again until a complex structure is created. Although the series of vectors in one algorithm is the same, every iteration point is moved in different direction. The vectors are influenced with the current surface normal vectors in each control point. The geometry remains NURBS, which provides unlimited, flexible and accurate manipulation. The only limit is computer computational power. The generated virtual data can be transformed into the physical state. The data are a source for production robotic machines.

http://dominikcisar.cz/digital-rococo/
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo
Dominik Císař | Digital Rococo