Studio Florián


Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha

Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha


Hledání individuálního řešení v rámci pevně dané struktury vedlo k tvorbě počítačového programu, který na zakladě konkrétního zadání generuje na konkrétním pozemku soubor objektů sloužících jako galérie výtvarných umění s kombinovaným provozem stálé expozice a krátkodobých výstav. Program pracuje na principu parametrického modelu, přesněji struktury Voronoi/Delaunay diagramu. Východiskem je vzájemný vztah obecných bodů v prostoru, které se úsečkami spojují s body sousedními.
Na konkrétním pozemku funguje systém tak, že je v 3D virtuálním modelu generována výšková mapa okolí, z ní drátový model, a z něj pak jednotlivé body. Tyto výchozí body v sobě nesou informaci o charakteru okolní zástavby. V této fázi modelu je také možné pracovat s budoucím funkčním uspořádáním, popřípadě s mapou širších vztahů. Body jsou vstupními údaji pro 3D Voronoi, který generuje výslednou hmotu. Výsledkem výpočtu jsou buňky obdobné buňkám pěnových struktur, elementy ideální prostorově i staticky. V této fázi je hmota analyzována za pomocí virtuální reality, umožňující pohled z perspektivy budoucího uživatele. Na základě analýzy slunečních zisků a světelných požadavků konkrétních prostor jsou do jednotlivých panelů vyřezány křivkové okenní otvory a to opět za užití Voronoi výpočtu.
Z důvodu komplexního přístupu je Voronoi struktura použitá nejen jako hmotové řešení, ale také pro konstrukční řešení stavby. Prostorové uspořádání nosné konstrukce vychází z parametrického modelu jednotlivých buněk. Jejich hranami je vedena nosná ocelová konstrukce. Počítačový model umožňuje export dat jednotlivých prutů a styčníků přímo do statického programu. Ten vytváří okamžitou zpětnou vazbu návrhu a posuzuje statické zatížení v 3D modelu jako celku, což u pěnových prostorových struktur vede k optimalizaci dimenzování jednotlivých prvků. Základní ocelová nosná trubková konstrukce je zakotvena do železobetonové základové vany. Fasádu pokrývají sendvičové panely typu GFK/PCM/GFK. GFK je lepený materiál z plastových hmot vyztužený skleněnými vlákny, který plní funkci statickou, a PCM je kompozitní nanomateriál na bázi parafínu nebo hydrátu soli, který plní funkci tepelněizolační a akumulační. Tyto kompozity i v malých tloušťkách zaručí optimální funkci pláště budovy. Zároveň je do nich možno integrovat LED diody řízené centrálním programovatelným systémem a vznikne tak mediální fasáda, která komunikuje se svým okolím a je další výstavní plochou. / » Nina Hedwic Housková: Palác umění Praha-Generovaná 3D Voronoi struktura, str. 44-45. Časopis ERA 21 5/2008, ISSN 1801-089X / »»»

Searching for an individual solution in the frame of a strictly given structure resulted in making a computer program that based on a concrete task generates a construction in a concrete site. The program works on the principle of a parametric model, more exactly the structure of the Voronoi/Delaunay diagram. The starting point is an interaction of common points in a space that are connected to the adjacent points by abscissas.
On the concrete site of land the system functions in such a way that in the 3D virtual model the altitude map is generated, then a wire model from it and then some individual points from that model. These starting points carry information about the character of the surrounding housing development. In this phase of the model it is also possible to work with the future arrangement, prospectively with a map of wider relations. The points are input dates for 3D Voronoi that generates the output mass. The result of the calculation are cells similar to those of foam structures, elements ideal in space, as well as in statics. The material is analysed in this phase with the help of virtual reality, enabling the view of prospects of the future user. On the base of the analysis of solar wins and requirements of light in concrete spaces curve windov openings were cut into individual panels-again using the Voronoi computation.
Due to the complex approach the Voronoi structure is not only used as a material solution, but also for the constructive solution of the building. The space arrangement of the bearing construction comes out of the parametric model of single cells. The steel bearing construction is led through their edges. The computer model enables the export of dates of the single rods and joints directly into the static program. This program generates an instant feedback of the design and considers the static loads in the 3D model as a whole, which, in the case of foam space structures, leads to optimation of the dimensions of individual elements. The basic steel tube bearing construction is anchored into the base bath of reinforced concrete. The façade is covered by the sandwich panels of GFK/PCM type. GFK is a stuck material from plastics reinforced by glass fibres that performs a static function. PCM is a composite of nanomaterial on the base of paraffin and hydrate of salts and performs the function of storage and thermal isolation. These composites quarantee the optimal function of the skin of the building even in small thicknesses. At the same time LEDs controlled by the central programmable system can be integrated into them-a medical façade arises, which communicates with its environments and can become another display surface. / » Nina Hedwic Housková: Palác umění Praha-Generovaná 3D Voronoi struktura, p. 44-45. The magazine ERA 21 5/2008, ISSN 1801-089X / »»»
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha
Nina Hedwic Housková | Palác umění Praha