Studio Florián


Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky

Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky


Projekt InfoSculpture Jeseníky hledá možnosti jak posunout CAD /Computer-Aided Design/ směrem k CGD /Computer-Generated Design/. Pomocí skriptů vznikl v počítači objekt, který byl upraven a následně převeden do fyzického modelu pomocí CAD/CAM systému. První skript pracuje s objemy reprezentujícími funkční prostory stavby-vytváří a vyhodnocuje jejich kombinace. Druhý skript modeluje vnější plášť stavby. Pomocí náhodných translací, obdobných horskému vrásnění, může generovat nekonečný počet modelů, z nichž jeden byl vybrán k finálnímu dopracování.
InfoSculpture je skleněnou sochou v srdci Jeseníků. Plní funkci turistických informací pro návštěvníky regionu a nabízí služby internetové kavárny. Její provoz je plně automatizován bez nutnosti přímého lidského dohledu. Elektrochromická vrstva ve skleněném plášti kontroluje množství světla v interiéru. Informace o atraktivních místech a placené prezentace jsou promítány pomocí OLED vrstvy taktéž přímo v plášti stavby. Při konstrukci jsou sestaveny podpory v místech styčných bodů skel a položen základový titanový lem, který má stejnou tepelnou roztažnost jako sklo. Poté jsou na pomocné konstrukce položena jednotlivá skla, spáry vyplněny akrylátovým tmelem a podpory po zatvrdnutí odstraněny. / » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture, FA ČVUT Praha – Marek Růžička: InfoSculpture, str. 41. Časopis ERA 21 4/2005, ISSN 1801-089X / »»

InfoSculpture is a glass statue in the heart of Jeseníky mountains. It fulfils the function of a touristic information centre for the visitors of the region and offers services of an internet café. Its running is fully automated without the necessity of direct human supervision. Electrochromic layer in a glass skin controls the quantity of light in the interior. Information about attractive places and payed presentation are projected by the means of an OLED layer also directly in the skin of the construction. During the construction the supports in the interfaces of glass pieces are assembled and the basic titanium border /the same thermal extension like the glass/ is laid. Then the individual glass panes are laid on the subsidiary construction, the splits filled by the acrylate cement and the supports removed. / » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture, FA ČVUT Praha – Marek Růžička: InfoSculpture, p. 41. The magazine ERA 21 4/2005, ISSN 1801-089X / »»
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky
Marek Růžička | InfoSculpture Jeseníky