Studio Florin


Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY

Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY


VÝROBA MODELU

Model vygenerovaný v NURBS modeláři Rhinoceros 4.0 SR8/Grasshopper 0.6.0055, dále převeden z NURBS objektů do polygonové sítě, která byla vytažena do tloušťky stěny 2mm, což bylo konstrukční minimum tiskárny Z-Printer stanovené zaměstnanci 3D studia FaVU VUT Brno pro daný případ. Takto připravený 3D model ve formátu *.STL bylo možno tisknout metodou rapid prototyping. Díky generování pomocí skriptu se v modelu nevyskytovaly žádné chyby či nepřesnosti, které často vznikají při mechanickém modelování v obecných modelářích. Model byl z důvodů velkých rozměrů rozdělen na tři části, jež byly po výrobě slepeny k sobě.

VÝROBA PODSTAVCE

Podstavec byl vyroben ze dvou materiálů v ateliéru LUNA Praha Vrstevnice tvořilo 13 kusů desek 400x600mm tl. 2mm z čirého plexiskla, které byly dále nařezány frézou dle výkresové dokumentace ve formátu *.AI. Spodní deska plexiskla byla opatřena fólií imitující pískování dle výrobní grafiky ve formátu *.AI

Vnitřní atrium bylo vyrobeno ze dvou vzájemně na plocho slepených desek 300x300mm tl. 10mm plexiskla OPAL. Takto připravený materiál o celkové tloušťce 20mm byl po 2mm vrstvách odebírán frézou dle výrobních výkresů ve formátu *.AI do požadovaného objemu.

FINÁLNÍ ÚPRAVA

Model byl opatřen základovou a poté bílou barvou na plasty a přilepen čirým lepidlem na tvrdé plasy UHU k podstavci.
Přestože byly obě části modelu vyrobené odlišnou technologí a na různých místech, nedošlo k chybné koordinaci rozměrů. Bylo to způsobeno především díky generování 2D dokumentace z 3D modelu v programu Rhinoceros 4.0 SR8, který umožňuje export, jak 3D modelu v měřítku pro 3D tisk, tak i export 2D vektorové grafiky v měřítku vyžadované pro práci s CNC obráběcí technikou.

POUŽITÉ VÝRAZY

NURBS Non-uniform rational basis spline
*.STL stereolitografie
*.AI adobe illustrator
CNC computed numerically controlled

Prezentace projektu

PRODUCTION OF THE MODEL

The model generated in NURBS Modeler Rhinoceros 4.0 SR8/Grasshopper 0.6.0055, then converted from NURBS objects into the polygonal network, which was pulled into the wall thickness 2 mm, which was the construction minimum of the printer Z-Printer fixed by the staff of 3D studio FaVU VUT Brno for the given case. Such a prepared 3D model in the format *.STL could be printed using the method of rapid prototyping. Thanks to generating by the means of script there were no mistakes or inaccuracies in the model that often occur at the mechanical modeling in general modelers.
The model was divided into three parts because of its large dimension, which were glued together after their production.    

PRODUCTION OF THE PEDESTAL

The piedestal was made of two materials in the studio LUNA Prague. Isohypses were formed by 13 pieces of boards 400x600 mm, 2 mm thick, of clear acrylic glass, which were cut by a cutter /milling machine/ according to the drawing documentation in format *.AI. The lower plate of the acrylic glass was fitted by the foil imitating sand production graphics according to the production graphics in the format *.AI.
The inner atrium was constructed of two flat glued boards 300x300 mm, 10 mm thick, of the acrylic glass OPAL. Thus prepared material with a total thickness of 20 mm was taken one layers after another 2 mm thick by the cutter /milling machine/ according to the production drawings in format *.AI to the desired volume.

FINISHING

The model was provided by a base and then by white paint for plastics and stuck on with a clear glue for hard plastics UHU to the piedestal.
Although both the parts of the model were produced by a different technology and in various places, no mistakes in coordination of the dimensions occurred. This was caused mainly thanks to the generation of 2D documentation from a 3D model in the programme of Rhinoceros 4.0 SR8, which allows the export both of the 3D model in the scale for 3D printing, and of 2D vector graphics in the scale required for working with CNC machining technology.      

USED EXPRESSIONS

NURBS   Non-uniform rational basis spline
*.STL      Stereolithography    
*.AI         Adobe illustrator
CNC       Computer numerically controlled

Project presentation
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY
Ondřej Otýpka | ORIGAMI GALLERY