Studio Florin


Nina Pevná | Metaballs pods

Nina Pevná | Metaballs pods


VÝROBA MODELU

Model vygenerovaný v NURBS modeláři Rhinoceros 4.0 SR8/Grasshopper 0.6.0055 byl převeden z NURBS objektů do polygonové sítě, která byla vytažena do tloušťky tyčky 1 mm, což bylo konstrukční minimum tiskárny Z-Printer stanovené zaměstnanci (Viktor Paluš) 3D studia FVU VUT Brno pro daný případ. Touto tloušťkou byly ověřeny výrobcem garantované únosnosti tlouštky tyčového profilu při reálné výrobě. Takto připravený 3D model ve formátu *.STL bylo možno tisknout metodou rapid prototyping. Díky generování pomocí skriptu se v modelu nevyskytovaly žádné chyby či nepřesnosti, které často vznikají při mechanickém modelování v obecných modelářích.   Model byl z důvodů velkých rozměrů rozdělen na sedm částí, jež byly po výrobě slepeny k sobě a opatřeny bílou barou ve spreji, jelikož výsledná barva z tiskárny je šedá.


VÝROBA PODSTAVCE

Podstavec byl vyroben z jednoho kusu materiálu extrudované plexisklo opál frost v ateliéru LUNA Praha (František Neubauer). Základní tvar byl tvořen hvězdicovitým plexisklem tloušťky 8 mm, který byl vyfrézován dle výkresové dokumentace ve formátu *.AI. Do svrchní strany plexiskla byly vyfrézovány otvory do hloubky 2 mm opět dle předložené dokumentace ve formátu *.AI  Vnitřní otvory byly v konečném stadiu jemně vybroušeny.


FINÁLNÍ ÚPRAVA

Přestože byly obě části modelu vyrobené odlišnou technologí a na různých místech, nedošlo k chybné koordinaci rozměrů. Bylo to způsobeno především díky generování 2D dokumentace z 3D modelu v programu Rhinoceros 4.0 SR8, který umožňuje export jak 3D modelu v měřítku pro 3D tisk, tak i export 2D vektorové grafiky v měřítku vyžadované pro práci s CNC obráběcí technikou.


POUŽITÉ VÝRAZY

NURBS Non-uniform rational basis spline
*.STL stereolitografie
*.AI adobe illustrator
CNC computed numerically controlled

Prezentace projektu

PRODUCTION OF THE MODEL

The model generated in NURBS Modeler Rhinoceros 4.0 SR8/Grasshopper 0.6.0055 was converted from the NURBS objects into the polygonal network, which was pulled into the rod thickness of 1 mm, which was the construction minimum of the printer Z-Printer fixed by the employees /Viktor Paluš/ of 3D studio FaVU VUT Brno for the given case.This value served to verifying the bearing capacity of the thickness of the rod profile guarantied by the manufacturer at the real production. This prepared 3D model in *.STL format could be printed using method of rapid prototyping.Thanks to generating by the means of script there were no errors or inaccuracies in the model that often occur at the mechanical modeling in general modelers. The model was divided into seven parts because of its large dimension, which were glued together after their generating and treated with white paint in a sprayer, because the final colour from the printer is grey.

PRODUCTION OF THE PEDESTAL

Pedestal was made of a single piece of extruded acrylic glass OPAL frost in the studio LUNA Prague /František Neubauer/. The basic shape was formed by a star like acrylic glass of thickness 8 mm, which was milled according to the drawings in the format *AI. Into the top side of the a acrylic glass holes were milled to the depth of 2 mm, again according to the presented drawing documentation in the format *.AI. The internal opening were finely polished in the final stage.

FINISHING

Although the two parts of the model produced by a different technology and in different places, there was no mistake in coordinating the dimensions. This was caused mainly by the generation of 2D documentation from a 2D model in the programme Rhinoceros 4.0 SR8, which allows to export both the 3D model in the scale for 3D printing, and the 2D vector graphic in the scale required for working with CNC machinic technology.

USED EXPRESSIONS

NURBS   Non-uniform rational basis spline
*.STL      Stereolithography    
*.AI         Adobe illustrator
CNC       Computer numerically controlled
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods
Nina Pevná | Metaballs pods