Studio Florin


Jindřich Ráftl | re:location

Jindřich Ráftl | re:location


Syntetická biologie je celá o přenosu principů inženýrství velkých rozměrů do biologie. Představme si svět, kde je bambus naprogramován tak, aby vyrostl do židle, místo aby ho do této podoby musely přeměnit lidské ruce a nástroje moderního průmyslu, nebo kde samoskladebné solární panely, známé jako listy, dodávají do našich domovů elektřinu. Případně stromy, které ze svých kmenů vylučují naftu. Nebo biologické systémy, které jsou upraveny tak, že odstraňují kontaminanty nebo si libují v měnícím se klimatu. Přeprogramované bakterie by mohly být schopny zaplavit naše tělo, aby nás léčily, přičemž by působily jako armáda malých lékařů žijících uvnitř nás. Můžeme upravovat hmotu v biologicky relevantním měřítku. V podstatě všechno, co se dnes produkuje, bychom mohli vyrábět prostřednictvím biologie. Vytvoření života od počátku může být za dveřmi. Stvoření života může mít i daleko skromnější dopad – že změní naše chápaní dalších forem života, které spolu s námi obývají tento svět. Výhodou by bylo přebudování naší civilizace v partnerství s životem na molekulární úrovni tak, abychom byli schopni udržitelným způsobem produkovat materiály,energii a potraviny, které potřebujeme. Budeme sdílet planetu s ostatními formami života na základě vyváženého partnerství – zcela jinak než dnes.Synthetic biology is all about bringing the large-scale principles of engineering into biology. Imagine the world where a bamboo is programmed in such a way that it could grow up to make a chair instead of having to be changed into this form by human hands and the tools of modern industry, or where self-folding solar panels, known as sheets, supply our homes with elektrocity. Occasionally trees that let out oil. Or biologic systems adjusted in such a way that they remove contaminants or enjoy changing climate. Re-programmed bacteria could be capable to over flow our body so as to treat us, while they would act as an army of small doctors living in our bodies. We can adjust matter in a biologically relevant scale. Essentially everything that is produced today could be made by means of biology. Creating life from its very beginning can be near at hand. The creation of life can have a far more modest impact - it may change our understanding other forms of life that exist in this world with us. An advantage would be in rebuilding our civilisation into a partnership with life on molecular level so that we are able to produce materials, energy and food we need in a conceivable manner. We vill share our planet with other forms of life on the base of a balanced partnership – in a quite different way than we do nowadays.
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location
Jindřich Ráftl | re:location