Studio Florián


Lukáš Kurilla | Annelida

Lukáš Kurilla | Annelida


Annelida-parametrický ocelový most, čo znamená, že je generovaný pomocou určitého algoritmu, určených pravidel generovania prvkov mosta. Pri zmene vstupných parametrov algoritmu meníme tvar konštrukcie /priemery, tvaroslovie, atď./, pomocou čoho môžeme flexibilne reagovať na rôzne miesta a podmienky v krajine.
Čo je to Annelida: Annelida /Obrúčkavce/ sú kmeň špirálovcov, červovité živočichy s vonkajšou i vnútornou segmentáciou. Pod ich pokožkou je svalový vak, tvorený vrstvou okružnej a pozdlžnej svaloviny, ktorý im umožňuje pohyb a pre autora inšpirujúci výsledný tvar. Segment Annelidy predstavuje segment konštrukcie, ten ako svalové vaky je flexibilný a dimenzovaný na potrebnú únosnosť. Annelida je inšpiráciou, ktorá autorovi pomohla domyslieť princíp a tvar premostenia.
Metóda: Prvým krokom bolo vytvorenie segmentu, základu konštrukcie. Ten sa skladá z viacerých jednoduchých prvkov, ktoré mu zabezpečujú požadovanú flexibilitu, tuhosť a vyrobiteľnosť.
Jako prvok autor určil plošnú trojuhelníkovú plochu, ktorá je na strane prepony odľahčená vykrojením do poloblúka. Flexibilnosť konštrukcie je zabezpečená zmenou uhla a dlžok strán trojuholníka prvku. Adíciou štyroch trojúhelníkových prvkov vznikol zbortený štvoruholník. Spojením vrcholov troch týchto zbortených štvoruholníkov vznikol segment konštrukcie. Segmenty konštrukcie do seba zapadajú a navzájem sa zavetrujú. Vytvárajú nekonečne dľhú konštrukciu.
Ďalej bolo potrebné ovládať radenie segmentov a flexibilitu všetkých prvkov v segmentech konštrukcie. Bolo by časovo náročné skúšať tvarovať konštrukciu pomocou manuálnej úpravy každého prvku. Nehovoriac o znechutení, keď při malej zmene tvaru konštrukcie, by bolo nutné znovu „preklikávať“ celú konštrukciu.
Tu na pomoc prichádza informačná doba s možnosťou parametrizácie konštrukcie. To znamená, vytvorenie akéhosi programu, ktorý bude spracovávať a kontrolovať určité parametre konštrukcie. V našom prípade je to například počet segmentov v konštrukcii. Program môže obsahovat algoritmus, v ktorom je definovaý princip vytvorenia konkrétneho tvaru. Jako konkrétny tvar je v projekte definovaný už spomínaný segment. Má pravidlom definovanú logiku vytvárania, ale jeho výsledný tvar je pomocou flexibilných prvkov variabilný a nikdy nemusí byť totožný. Algoritmus je tvorený pomocou určitých pravidiel, taktiež jako je tomu v prírodě.
Pre kontrolovanie výsledného tvaru konštrukcie si autor zvolil vodiace linky. Do nich pomocou programu v programe /skriptu/ vpísal algoritmus adície segmentov /logiku vytvorenia segmentu a jeho radenia/. Úpravou liniek sa tak upravuje aj konštrukcia.
Skript-program v programe slúží na rozširovanie možností daného programu a automatizáciu práce, za potřeby ovládania príkazov programu a základov programovania. Namiesto používania ikoniek a klávesových skratiek, príkazy sú volané v textovém podobe v kóde skriptovacieho jazyka. To užívateľovy umožňuje lepšiu kontrolu nad príkazom a v konečnom hľadisku aj nad celým projektom.
Okrem algoritmu vytvárenia konštrukcie pomocou vodiacích liniek obsahuje skript parametre. Základným parametrom je počet elementov v konštrukcii. Ďalším z parametrov je napríklad určovanie priemeru tyče prvku v závislosti od polohy v konštrukcii, alebo posun horizontálnych styčníkových bodov konštrukcie vo vertikálnom smere, kvôli narušeniu prevládajúcej horizontality v konštrukcii.
Nastal čas upraviť linky tak, aby vyhovovaly programovým podmienkám štúdie. Určite to poznáte, žiadna krivka nie je až tak dobrá aby bola ideálna. Problém parametrickej kontroly a určitej automatizácie, je ten, že čím viacej veci máte rozhodnuť, tým viac sa problém znásobí a komplikuje sa tak proces návrhu. Ideálne je si určiť pravidlá, limity, ktoré sa rozhodnú samé. V tomto prípade autor zvolil inšpiráciu prírodou a linky vyformoval podľa nej.
Parametre nastavené linky vybrané, ostáva už len počkať, kým sa výsledok dopočítá. Ak túžíte po zmene, nech sa páči, môže neustále experimentovať a dopisovať si nové parametre, pretvárať linky. Stále máte kontrolu nad vývojom projektu, výpisom prvkov, spotrebou materiálu a vždy môžete spraviť krok spať i vpred.
LED systém. Je v súčastnosti možnost jako vytvárať interaktívnu fasádu, skrz ktorú vie architektúra komunikovať s ľuďmi. To bol zámer aj autorova návrhu.
Annelida je konštrukcia premostenia navrhnutá ako časť železničnej stanice nad koľajami. Preto by LED diódy umiestené v trojuholníku prvku mohly signalizovať príchod vlaku. Farba LED diod môže specifikovať typ vlaku a podľa zostávajúceho času do príchodu vlaku bude klesať až nad trať, na ktorú sa má vlak přistaviť. Bude sa tak dať odčítať čas a koľaj príjazdu vlaku.
Ďalším využitím LED diod môže byť signalizácia obsadenosti čakárni na stanici. Fungovalo by to na termo čidlách, ktoré by na fasádu prekresľovaly polohu človeka a dokázaly by farebne rozlišovať hustotu ľudí. Člověk by si mohol vizuálne zo země skontrolovať voľné miesta v čakárni. Zaujímavá tu môže byť aj dynamika pohybu ľudí, ich zhromaždenie pri výstupe, striedanie smerov pohybu príchodu a odchodu cestujúcich, ako aj občasné preblikutie stanice v nočných hodinách.
Při použití výplne konštrukcie autor trošku viac zaexperimentoval s použitím textilných LED diód. Textilné LED diódy si autor predstavuje ako vytvorenie LED systému z malých LED diódiek vo forme textílie, tak aby sa zabezpečila tvarová variabilnosť tkaniny LED systému. Ten by sa mohol využívať ako veľký displej pre informácie o stanici, meste a aj na komerčné účely.
Metóda návrhu parametrického premostenia Annelida sleduje realizovateľnosť konštrukcie. Používa jednoduché vyrobiteľné prvky, ktoré pomocou skriptu skladá do výsledného tvaru. V projekte sú používané niektoré vývojarské technológie, kde je naznačený ich možný smer vývoja vychádzajúc z ich možnosti uplatnenia. Premostenie môže pôsobiť prestižne a môže byť prínosom, ale potrebuje tím ľudí, ktorý by žili jeho dobrodružství vo vytváraní netradičnej konštrukcie. / » Lukáš Kurilla: Most ako Annelida, str. 5-7. Časopis KONSTRUKCE 4/2008, ISSN 1213-8762 / »»

In my Diploma Work I occupied myself with the beginnings of design where I was discovering a new world of information technologies. The information technologies have been innovating the world in its full spectrum, and architecture is no exception.
You have surely come to a standstill seeing the amazing beauty of natural phenomena. After a curious research you might have revealed its astonishing logical principle of origin. The nature has its perfect rules for making the world around us. „Digital architecture“ excites a chance for me to approach to the nature, to its methods of generation. Not to generate objects only by a subjective, often inadequate composition of materials. To generate objects on logics and principles of their origin. Secondarily to adjust them, on the base of their particular qualities, to the given needs.
What is Annelida: Annelida-a parametric steel bridge; it means that it is generated by the means of a particular algorithm, defined rules of generation of the elements of a bridge. Changing the input parameters of the algorithm we change the form of the construction /diameters, morphology, etc./, by the help of which we can flexibly answer to various spaces and conditions in the countryside.
Method: The first step was the making of a segment, the base of the construction. It consists of multiple simple elements that ensure its required flexibility, rigidity, and feasibility.
The information era with the possibility of parametrisation of the construction comes to help. It means the generation of a programme that would process and control the particular parameters of the construction. In our case it is, for example, the number of segments in the construction. The programme can involve the algorithm in which the principle of generating a concrete shape is defined. As a concrete form the above mentioned segment is defined in the design. It has its logics of realisation defined by a rule, but its final form is variable by the means of flexible elements and it never need be the same. The algorithm is made by the help of particular rules in the same way as it is in the nature.
Script-a programme in the programme serves for decoding the potentials of the particular programme and automation of work, with the need of controlling the orders of the programme and the elements of programming. Instead of using the icons and key symbols the orders are called in the text form in the code of the script language. It enables a better control of orders by the user and in the final view of the total project.
The basic parameter is the number of elements in the construction. Another of the parameters is, for example, the defining of diameter of the rod of the element in dependence of the position in the construction, or the shift of the horizontal joint points of the construction in the vertical direction because of breaking the prevailing horizontality in the construction. You can always supervise the development of the project, the index of elements, the consumption of materials, and you can always make a step back or forvards.
LED systems: At present it is possible to make an interactive façade through which the architecture can communicate with people. This was the aim of my design as well.
Annelida is a construction of a bridge designed as a part of a railway station over the rails. Therefore the LEDs placed in the triangle element could sign the arrival of a train. The colour of LEDs could specify the type of the train and according to the rest of the time till the arrival of the train it can go down till over the rail which the train is due on. Both the time and the rail of the arriving train can be signed this way.
Another exploitation of LEDs can be the occupation of waiting rooms at the station. It would work through the thermo-sensors that would draw the position of a person onto the façade and would be capable to distinguish the density of people by the help of colours. One could visually detect free seats in the waiting room from the ground. Also the dynamics of the people΄s movement might be interesting, as well as their assemblage during the way out, changing the direction of passangers΄ movement when getting in and out, equally with monitoring the station from time to time in night hours.
Usány the filling of the construction I have a little more experimented with applying the textile LEDs. We imagine the textile LEDs as generating a LED system from small LEDs in the form of a textile so as to ensure the variability of forms of the textile LED system. This system could be used as a big display for information about the station, the town, and also for commercial purposes. / » Lukáš Kurilla: Most ako Annelida, p. 5-7. The magazine KONSTRUKCE 4/2008, ISSN 1213-8762 / »»
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida
Lukáš Kurilla | Annelida