Studio Florián


Michaela Fišerová | SIERPINSKI STRUCTURE - KREMATORIUM FOR METROPOLITAN CITIES

Michaela Fišerová | SIERPINSKI  STRUCTURE - KREMATORIUM FOR  METROPOLITAN CITIES


Projekt Sierpinski structure je vizí moderního hřbitova do velkoměst s výškovými budovami. Sierpinski structure je též výškovou stavbou a řeší tak plošnou náročnost a špatnou dostupnost hřbitovů dnešní doby. Uvažovaný proces pohřbu je pouze kremace. Schránky s ostatky se potom ukládají do samotné nosné konstrukce stavby. Nosná konstrukce je struktura, která je tvořena tělesy, vycházejících tvarem z rovnostranného trojúhelníku. Tyto tělesa jsou uspořádána v systému Sierpinského trojúhelníků a jsou v jádru dutá. Sierpinského trojúhelník je fraktálním útvarem. Cílem mého projektu je vyvinout pomocí skriptu strukturu, která by se modelovala podle tohoto fraktálu a hledaného terénu. Vzhledem k rozsáhlosti objektu jsem se zaměřila na pouhou část celé stavby a to budovu krematoria.


Rozměry stavby: 60 x 50 m plošný rozměr, 10 m výška
Jako materiál struktury uvažuji sklo. Výplň jader, která tvoří zastřešení jsou membrány či ETFE fólie tam, kde je požadovaná větší propustnost světla. Dispozice krematoria je řešena jako centrální, uprostřed s obřadní místností. Veškerá provozní technika je v podzemním podlaží. K celému areálu patří park a vodní plochy.


K tomuto projektu mě inspirovala německá skupina architektů, která se otázkou přelidněností měst a nedostatku prostoru pro pohřbívání začala zabývat. Budova, jež navrhuji by se měla stát plnohodnotným architektonicky zajímavým prostorem, který by byl součástí každého velkoměsta, místem odpočinku.
Michaela Fišerová | SIERPINSKI  STRUCTURE - KREMATORIUM FOR  METROPOLITAN CITIES
Michaela Fišerová | SIERPINSKI  STRUCTURE - KREMATORIUM FOR  METROPOLITAN CITIES
Michaela Fišerová | SIERPINSKI  STRUCTURE - KREMATORIUM FOR  METROPOLITAN CITIES