Studio Florián


Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice

Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice


Téma diplomové práce je navržení nového zimního stadionu na ostrově Štvanice. Nový stadion je uzpůsoben zejména volnočasovým sportům, jako je bruslení, rekreační hraní hokeje, nebo pro muzikál na ledě či krasobruslení. V létě může sloužit pořádání kulturních akcí, koncertů nebo zábavě na rampách s kolečkovými bruslemi nebo skateboardem. Cílem je hlavně navrátit místu jeho využívanost a návštěvnost.

Objekt funguje tak, že hlavní vstup se nachází v 1. NP uprostřed, v úrovni Hlávkova mostu. Odtud se vejde do vstupní haly, ve které se nachází servis a půjčovna bruslí nebo speciálního vybavení na bruselní a hraní hokeje, dále malé obchody se suvenýry a pokladna do posilovny a nakonec administrativa. Ze vstupní haly se projde skrz, přímo na horní plochu tribun, odkud vedou tribuny směrem dolů. Ve vstupní hale se nachází rovněž výtah a schodiště, která jsou protipožárně uzavřena ve skleněné protipožární stěně, produkt Promaglas od německé firmy Promat. V 1. PP se nachází technická místnost, kde je umístěn kompresor na výrobu ledu a rolba na úpravu ledu, ordinace s přímým přístupem sanitky, dále posilovna a tělocvična a kuchyně, ze které se výtahem dopravuje jídlo do kavarány ve 2. NP. V kavárně v zadní části, kde nejsou okna se nachází galerie, která je od ostatní kavárny oddělena průsvitným závěsem. V tomto patře je také zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení pro veřejnost. Ve 3. NP se nachází pouze terasa, kde je v létě umístěn i bar.
Samotné kluziště má mírně nepravidelný oválný tvar, aby zde byla umožněna velká volnost pohybu, se stejným účelem volnosti pohybu jsou navrženy i tribuny, které jsou tvořeny stupni takových rozměrů (220x500mm), aby se na nich dalo i sedět i po nich chodit. Na konci kluziště jsou tribuny směřující nahoru přerušeny a ve vzniklém otvoru pokračují stejné stupně ven, směrem dolů na terén, kde plynule pokračují v terénu a jsou pokryty trávou. Toto hlediště v terénu směřuje dolů k řece a je zakončeno jevištěm na vodě, s kulisou Pražského hradu. Zbytek ostrova slouží využívání volného času, piknikům, chodník je uzpůsoben též kolečkovým bruslím nebo procházkám, tvoří dva uzavřené tvary z nichž jeden obkružuje kluziště a prochází prostorem, který vznikne mezi kavárnou a tribunami.
Vstupy na kluziště jsou tedy dva, jeden vede z úrovně 1. NP, tedy z úrovně Hlávkova mostu a druhý se nachází v úrovni 1. PP tedy na úrovni kluziště a ostrova a slouží pro přístup rolby na úpravu ledu a pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Hlavní záměr zastřešení kluziště je, aby nemuselo být pouze uzavřené, ale aby se mohlo za pěkného počasí otevřít a bylo zde přímé denní světlo a vzduch, aby vytvářelo zajímavou strukturu, ale aby zároveň umělo chránit před deštěm a nepřízní počasí. Koncept je tedy založen na soustavě desek, které jsou ve 2 rovninách nad sebou a jsou spojeny vždy 3 body. Například: každá deska v horní rovině je spojena 3-mi body se 3-mi deskami v dolní rovině a to tak, že bod, který je uprostřed, ji spojuje s deskou bezprostředně pod ní. Bod, který je vlevo - s deskou vlevo, bod který je vpravo, s deskou vpravo. Tyto 3 body leží v přímce, která je ”úhlopříčkou” desky, ale v desce pod ní jsou tyto body v ”úhlopříčce” právě opačné. Tím je zajištěno, že se desky nebudou překlápět, protože soustava funguje jako systém, takže jsou desky de facto podepřeny úhlopříčkami v obou směrech.
Střecha se rozevírá tím, že se desky otáčí a pohybují se přitom směrem od středu tak, že body, které se nacházejí vždy uprostřed desky, se pohybují po přímkách od středu celé soustavy. Body, které jsou v rozích desek, leží na kružnici se středem v bodě uprostřed desky a jejich pohyb je tvořen přímkou od středu celé konstrukce a opisují zároveň kružnici okolo bodu uprostřed desky. Krajní body jedné desky se však pohybují po směru hodinových ručiček a desky ve druhé rovině, proti směru hodinových ručiček. Desky se tedy otáčí proti sobě a tím se celá soustava od sebe odtahuje, rozevírá. Body jsou na desce umístěny vždy tak, že bod uprostřed desky je uprostřed, na ose a zároveň přesně mezi krajními body tak, aby ležely na kružnici se středem v tomto bodě. Všechny body musí být uvniř desky, zároveň vnitřní body musí ležet co nejblíže vnitřku soustavy (jak dovolí nosná konstrukce). Aby soustava fungovala, systém bodů musí tvořit ovál - konce jsou půlkružnice, část mezi nimi jsou rovné úseky - přímky. Avšak tvar desek, tedy jejich vnější okraj, může být naprosto libovolný, nemá na fungování soustavy žádný vliv. Musí však pouze být dodrženy podmínky, že desky musí vždy zahrnovat všechny body a musí mít takový tvar, aby při pohybu desek nedocházelo ke kolizi.

Nosná konstrukce je jeden celek, který nese zároveň tribuny a zároveň zastřešení. Základy tvoří základová deska (tvoří rovněž přímo podklad pro led), na které je umístěn ”základový pas” pro ukotvení nosníků. Základový pas je betonový, pokrytý ocelí a jsou k němu přivařeny ocelové nosníky, které jsou tvořeny uzavřenými profily a jsou rozmístěny po 15m. Pro ztužení konstrukce jsou nosníky na horním konci ukončeny věncem, který je rovněž tvořen uzavřeným ocelovým profilem. Věnec tvoří základnu pro umístění nosných ramen, která nesou střechu. Vzhledem k tomu, že body, které nesou desky se pohybují po velice rozmanitých a někdy složitých trajektoriích, je potřeba, aby ramena umožňovala téměř jakýkoliv pohyb. K věnci, tedy základně, jsou přikotvena kloubem s vertikální osou, na který vzápětí navazuje další kloub, který má osu horizontální. Tímto je zajištěn otáčivý pohyb jak půdorysně, tak nárysně. Body desky se však pohybují v mírně prohnuté rovině, proto je potřeba, aby ramena mohla měnit svoji délku, proto jsou teleskopicky hydraulicky vysouvací. Hydraulika zároveň umožňuje ”vřetenovité” otáčení ramena. Desky jsou k ramenům připevněny pomocí stejného kloubu, jakým jsou ramena přikotvena do věnce. Vzájemně jsou desky k sobě připojeny kloubově. Jejich materiál je průsvitný, ale neprůhledný plast, vyztužený mikrovlákny a je tvořen sendvičovou konstrukcí, kde na povrchu se nachází hladké desky a uprostřed voštinová plastová výztuž, která vyplňuje dutinu. V dutině se nacházejí diody, které rozsvěcují celou desku, takže není potřeba již žádné další osvětlení. V deskách jsou umístěny topné rohože, které rozehřívají sníh. Zapínají se automaticky díky čidlu, které reaguje když nastane kombinace mokra a teploty pod O°C.
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice
Klára Švecová | Zastřešení zimního stadionu, ostrov Štvanice