Studio Florián


Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně

Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně


Východiskem projektu kulturního centra na výstavišti v Brně je náhled na proces tvorby prostorových struktur jako na komplexní
přírodní systém, který je řízen a samoorganizován soustavou pravidel vycházejících z přirozených vlastností hmoty a vlivu okolí.

Člověk je integrální součástí tohoto systému a horizonty jeho poznání jsou tudíž velmi omezené. Díky vědě je nám však stále jasnější, že
svět funguje na mnoha velikostních měřítkách , že „náš“ svět je definován tím uvnitř i tím co je nad námi a stejně tak naše měřítko definuje jiná měřítka.

Projekt poukazuje na některé výsledky výzkumů přírodní i umělé samoorganizace a nastiňuje možnost, jakým způsobem se inspirovat při tvorbě konceptů „rostoucích“ budov.Protože V čase rostoucí struktura musí být tvořena základní stavební jednotkou - prostorovou buňkou, aby mohl růst pokračovat ve všech směrech a zároveň byla růstem tvořena homogenní struktura, základní buňka by měla být „prostor vyplňující“.

Takový je i rombický dodekahedron, který se stal předmětem mého výzkumu a následně i základním stavebním kamenem budovy ve všech měřítkách.

Soustava rostlých dodekahedronů vytváří prostorovou pěnu, jejímž základem je pravidelný modul 6,5 metru, pravidelnost je však narušována vnitřními a okolními vlivy, kterým se geometrie budovy přizpůsobuje.

Pěnová struktura, formující nosnou část Konstrukčních elementů je pěnou stejné geometrie a podobnou flexibilitou v milimetrových velikostech.Její buňky jsou vyplněné PCM, příp. akusticky izolujícím materiálem.

V nanoměřítku je hmota tvořící konstrukční elementy opět tvořena dodekahedrony.Jednotlivé prvky mohou být tištěné a stavebnicově sestavované prostřednictvím trnů a lepených spojů, nebo mohou být tisknuty roboty přímo na místě.

Transport médií v budově je analogicky jako u rostlin zajišťován prostřednictvím svazků instalací procházejících strukturou jednotlivých konstrukčních prvků.Možností je také materiál s dynamickými vlastnostmi, který by mohl samoorganizací měnit svou prostorovou konfiguraci například pomocí principu buněčného automatu.

Tento materiál by mohl flexibilně mnoha vlastnostmi reagovat na vnější okolí a tvořit tak zcela tekuté dispozice a zařízení interiéru.Pěnová struktura budovy je vytvořena skriptem, který generuje jednotlivé konstrukční elementy na základě předem připravené trojrozměrné sítě krychlí,která může být podle potřeby modifikována a vychází z geometrických vlastností rombického dodekahedronu.

Tento postup byl zvolen z důvodu provázanosti skriptu se skriptem buněčného automatu, použitého při hledání tvaru hmoty hotelu.>>> Portfolio projektu online >>>


Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně
Tereza Měřičková | Kulturní centrum v Brně