Studio Florián


Miroslav Hlava | Danjiang Bridge

Miroslav Hlava | Danjiang Bridge

Přináší dnešní technologie nové možnosti v navrhování nosných konstrukcí? Je možné navrhovat konstrukce - mosty jinak než dodnes? A je možné vzdorovat gravitaci a přírodním vlivům jinak než použitím tisíců tun materiálu? Danjiang Bridge hledá odpověď na tyto otázky v oblasti adaptivních konstrukcí. Konstrukcí, které se aktivně dokáží přizpůsobit zatížením, která na ně působí. Tím se liší od standardních konstrukcí, které jsou zjednodušeně řečeno dimenzovány na nejhorší situaci, která může během jejich života nastat. Tento způsob přemýšlení, do příchodu dnešních výpočetních technologií nezbytný, však znamená velkou spotřebu materiálu, která souvisí s velkou energetickou náročností jak zpracovaní materiálu, tak jeho transportu. V době, kdy je globální fenomén snaha o redukci energetické náročnosti a uhlíkové stopy téměř ve všech odvětvích lidské činnosti, vyvstává otázka, zda lze něco dělat i v odvětví, které je energeticky nejnáročnější - ve stavebnictví.

Danjiang Bridge využívá k adaptaci na aktuální zatížení 468 lineárních aktuátorů (elektrických pístů) navržených jak v diagonálách hlavních obloukových nosníků (celkem 336 prvků), tak v podporách na koncích mostu (celkem 132 prvků). Od prvků se očekává schopnost vytvářet opačné síly k silám působícím na konstrukci a tím zmírňovat zatížení dopravou a větrem, přenášet zatížení z více do méně zatížených prvků, redukovat deformace a vibrace, zabránit jevům jako aeroelastický flutter apod.

Danjiang Bridge je navržen jako soustava 4 hlavních obloukových nosníků z vysokopevnostní oceli HPS 100W (s mezí kluzu 780 MPa), které jsou vzhledem k délce hlavního rozponu 580m relativně velmi nízké, pouze 30 metrů. Tento poměr délky a výšky umožňuje umístit komunikaci s maximálním podélným sklonem menším než 6%. Na obou stranách mostu je navržena komunikace se dvěma jízdnímy a jedním odstavným pruhem s návrhovou rychlostí 80 km/h, Dále pak oddělená komunikace pro pěší a cyklisty, rovněž na obou stranách. Vzhledem k těmto dopravním nárokům dosahuje most v nejširším místě téměř 55 metrů.
Miroslav Hlava | Danjiang Bridge
Miroslav Hlava | Danjiang Bridge